Uchwała nr 137/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 15 października 2019w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 137/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 października 2019


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§1. Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.128.769 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz  sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów”, w składzie:

1. Beata Kondratowska      – Przewodnicząca komisji 
2. Piotr Żak                         – Sekretarz komisji
3. Grażyna Michalec        – Członek komisji
4. Elżbieta Dziewanowska – Członek komisji

§2. Tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowej określa „Regulamin działania komisji przetargowej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (79kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:54:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125