Uchwała nr XIII/109/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XIII/109/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28  grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, poprzez:

§1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 64.840.133,30 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 58.043.827,30 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 6.796.306,00 zł.

§ 2. 1.Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 684,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
   Wydatki po zmianach wynoszą  68.552.096,30 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą 56.226.016,30 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.538.833,52 zł,
b)realizację zadań statutowych –  15.863.409,18 zł,
c)dotacje na zadania bieżące –  2.484.390,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.227.944,60 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.811.439,00 zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą 12.326.080,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2019 rok – 11.811.080,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem nr 4,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  82.020,00 zł ,
c) wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości  98.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
 Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 3.893.459,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

Zał.1 - Plan dochodów na rok 2019 (52kB) plik
Zał.2- Plan wydatków na rok 2019 (32kB) excel
Zał.3- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (62kB) excel
Zał.4- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (48kB) excel
Zał.5- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (66kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst (38kB) excelUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.239 z dnia 2020-01-14

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (31 grudnia 2019, 09:38:27)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (15 stycznia 2020, 12:35:45)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 105