Uchwała nr XIII/111/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028. Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/111/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3.Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§2. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Braniewskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykluczają poza rok budżetowy.

§3. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2.Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykluczają poza rok budżetowy.

§4. Z dniem 31 gmdnia 2019 roku uchyla się Uchwałę Nr 111/23/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 gmdnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (3989kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (31 grudnia 2019, 10:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84