Uchwała nr XIII/112/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2020Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XIII/112/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2020

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.892.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  61.984.917 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -  2.032.772 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  3.907.092 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -  2.695.721 zł.

§2. 1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.724.793 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 58.504.574 zł, w tym wydatki finansowane ze  środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3oraz  z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  - 2.032.773 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.220.219 zł, w tym wydatki finansowane ze  środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz  z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków -  2.695.721  zł.
2.Wydatki inwestycyjne  w 2020 roku w wysokości 7.077.219 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.383.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8.

§3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 832.784 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 832.784 zł.  
                                                
§4. Przychody budżetu w wysokości 2.520.284 zł, rozchody w wysokości 1.687.500 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,  na :
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie –  832.784 zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1.687.500 zł.

§6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2020 na kwotę  500.000 zł.

§7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z póżn.zm.): 
1)dochody w wysokości 80.000 zł,
2)wydatki w wysokości  80.000 zł.

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 190.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi  110.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego.

§10. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.                                                                         
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a)  dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o  finansach 
publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest  :
 - do przeniesień  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy  między paragrafami i rozdziałami o ile  nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków  między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w  ramach środków przeznaczonych na inwestycje w  obrębie tego samego działu , z wyłączeniem  prawa  podejmowania  nowych zadań inwestycyjnych  i likwidacji zadań już istniejących . 
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż  bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

Zał.1- Plan dochodów, rozdziałów i paragrafów powiatu na 2020 rok (36kB) excel
Zał.2- Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2020 (105kB) excel
Zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r. (44kB) excel
Zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (55kB) excel
Zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w 2020r. (57kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst w 2020r. (37kB) excel
Zał.7- Przychody i rozchody budżetu w 2020r. (33kB) plik
Zał.8- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r. (32kB) plik
Zał.9- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r. (44kB) excel

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.240 z dnia 2020-01-14

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (31 grudnia 2019, 10:34:02)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (15 stycznia 2020, 12:41:34)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127