Uchwała nr 182/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 21 stycznia 2020w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 182/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 stycznia 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Braniewie stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 87/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)§3 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Starosta Braniewski, zwany dalej „Starostą”, jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników.
2.Starosta w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika służbowego wydaje „Zarządzenia Starosty Braniewskiego”.
3.W sytuacji gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.
4.Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.
5.Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:
1)Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych,
2)Audytu Wewnętrznego,
3)Inspektora Ochrony Danych,
4)Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
6.Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1)Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
2)Wydziału Komunikacji i Transportu.
7.Etatowy Członek Zarządu Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1)Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, 
2)Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.
8.Sekretarz Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Organizacji, Inwestycji i Nadzoru.
9.Skarbnik Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Finansowego oraz odpowiada za finanse Starostwa i wykonywanie zadań z zakresu obsługi finansowej Powiatu.
10.Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.” 
2)Graficzny schemat struktury organizacyjnej i podległości służbowej określony w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (39kB) word


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (21 stycznia 2020, 12:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83