Uchwała nr XV/127/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 7 lutego 2020w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.511 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 1, art. 152 ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/127/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 7 lutego 2020


w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.511 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 1, art. 152 ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego mieszczący się przy ul. Gdańskiej 19, 14 - 500 Braniewo, jest szkołą publiczną i stanowi jednostkę budżetową.

§ 2. Z dniem 1 września 2020 r. w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego wchodzą:
 
1) Technikum
2) Branżowa Szkoła I Stopnia
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
4) Centrum Kształcenia Zawodowego

§ 3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego jest Powiat Braniewski.

§ 4. Niniejsza uchwała jest podstawą dokonania zmian w statucie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII /248/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Liszewskiegow Braniewie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 lutego 2020, 11:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59