Uchwała nr 194/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 12 lutego 2020w sprawie upoważnienia Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz upoważnienia do dokonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 194/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 12 lutego 2020


w sprawie upoważnienia Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz upoważnienia do dokonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Udziela się pełnomocnictwa jednostce organizacyjnej Powiatu Braniewskiego – Powiatowemu Domowi Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku, zwanej dalej upoważnionym, do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w tym dokonywania w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§2. 1. W związku z realizacją tych zadań powierza się Pani Joannie Lewandowskiej - Dyrektorowi Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku podejmowanie określonych w niniejszej uchwale czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach przetargowych przygotowywanych i przeprowadzanych przez jednostkę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.
2. Upoważnienie jest udzielone na czas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie obejmuje ono możliwości ustanowienia dalszych pełnomocników.    

§3. W  ramach niniejszego powierzenia upoważniony ma prawo do podejmowania następujących zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności:
1) określenia trybu zamówienia publicznego,
2) powołania komisji przetargowej i dokonywania zmian w jej składzie a także określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej,
3) powołania biegłych,
4) zatwierdzanie poniższych dokumentów postępowania: 
- ogłoszenie o zamówieniu i zmiany w jego treści, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiany w jej treści,
- odpowiedź na zapytania,
-  wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, 
- wezwanie do uzupełnienia dokumentów składanych w ramach oferty,
- wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,
- dokument ustalający wartość zamówienia, 
- zaproszenie do negocjacji w postepowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia,
- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy i zmiany w jego treści, 
- protokołu postępowania,
- odpowiedź na odwołanie.
5) prowadzenie negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i  zapytania o cenę, a także prowadzenia dialogu w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego,  
6) wyłączenie z postępowania osób wykonujących w nim czynności, 
7) określania zakresu obowiązków osób wykonujących czynności w postępowaniu w przypadku nie powołania komisji przetargowej,
8) wykluczenie wykonawcy,
9) odrzucenie oferty,
10) wybór najkorzystniejszej oferty,
11) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.      

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 lutego 2020, 11:19:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102