Uchwała nr 200/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 marca 2020w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 187/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 200/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 marca 2020


w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 187/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się wybór podmiotów w celu zlecenia realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały (16kB) wordUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (4 marca 2020, 10:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72