Uchwała nr 207/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 marca 2020w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Braniewskiego.Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami ) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 207/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 marca 2020


w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Braniewskiego.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami ) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§ 1.Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego informację o stanie mienia Powiatu Braniewskiego za rok 2019, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu Braniewskiego oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (34kB) word
Grunty i budynki (217kB) plik
Wartość pozostałego majątku Powiatu Braniewskiego na stanie jednostek budżetowych (43kB) excel
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (25 marca 2020, 12:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169