Uchwała nr 208/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 marca 2020w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 ze zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwala co następuje:

Uchwała nr 208/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 marca 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 ze zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwala co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr 203/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie na czas określony od dnia 26.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (25 marca 2020, 12:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158