Uchwała nr 209/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 marca 2020w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm. ) a także art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr 209/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 marca 2020


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm. ) a także art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 65.781.095,05 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 61.639.203,05 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na 
realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.503.296 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  4.141.892,00 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.695.721 zł,

§ 2.1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  69.920.713,05 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 60.566.193,05 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.088.007,00 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  16.787.674,05 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.625.652,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.303.178,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  2.431.682,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 2.224.997 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 9.354.520,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.101.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.185.494,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.713.483 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  1.143.000,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.

Do pobrania:

Zał.1 - Plan dochodów na rok 2020 (11kB) excel
Zał.2- Plan wydatków na rok 2020 (11kB) excel
Zał.3- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (52kB) excel

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (30 marca 2020, 14:15:38)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (30 marca 2020, 14:37:48)
Zmieniono: Zmieniono na czas wyświetlania uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 223