Uchwała nr 229/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 maja 2020w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm. ) , art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art.15 zn pkt.1 i 2, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 roku poz.374 z późn.zm./ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr 229/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 maja 2020


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm. ) , art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art.15 zn pkt.1 i 2, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 roku poz.374 z późn.zm./ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 431.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 66.448.002,75 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 62.261.440,75 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na 
realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.858.249,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  4.186.562,00 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.740.391,00 zł,

§ 2.1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 431.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  70.587.620,75 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 61.093.430,75 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.088.318,11 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  16.960.403,64 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.621.941,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.270.547,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  2.822.221,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 2.574.445,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 9.494.190,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.241.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.325.164,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.757.166 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  1.143.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
 terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  6.147.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.


Do pobrania:

Zał.1 - Plan dochodów na rok 2020 (13kB) excel
Zał.2 - Plan Wydatków na rok 2020 (16kB) excel
Zał.3- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25kB) excel
Zał.4- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r. (18kB) excel
Zał.5- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (28kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst w 2020r. (44kB) excel
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 czerwca 2020, 13:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67