Uchwała nr 230/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 maja 2020w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 230/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 maja 2020


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Upoważnia się Panią Dorotę Wiśniewską - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 nr konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 czerwca 2020, 13:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52