Uchwała nr 231/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 maja 2020w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologiiNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 231/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 maja 2020


w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§ 1. Unieważnia się II otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, ogłoszony uchwałą nr 202/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Ogłoszenie o unieważnieniu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego,
2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Braniewie,
3) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego w zakładce „organizacje pozarządowe”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 czerwca 2020, 13:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53