Uchwała nr 233/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 maja 2020w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 233/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 maja 2020


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Upoważnia się Panią Dorotę Wiśniewską - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie do:
- podpisania i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 nr konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19, Działanie 2.2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 2.2.1 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe”, 
- dokonywania poprawek i uzupełnień we wniosku, 
- prowadzenia negocjacji, 
- składania innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Organizującą Konkurs na etapie wyboru projektu do dofinansowania, 
- zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, 
- przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, 
- potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu,
- zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu.

§2. Tarci moc Uchwała Nr 230/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 maja 2020 roku w  sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu                        pn. „Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 6 grudnia 2019 roku.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 czerwca 2020, 13:42:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74