Uchwała nr 237/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 czerwca 2020w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Kompetentnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 237/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Kompetentnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Upoważnia się Panią Jolantę Ryczaj - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie do:
- podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompetentnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 nr konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz dokonywania poprawek i uzupełnień we wniosku, prowadzenia negocjacji, składania innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą lub wynikających z toku procedowania wniosku, w tym do składnia protestów.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 czerwca 2020, 11:58:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77