Zarządzenie nr 29/2014Starosty Braniewskiegoz dnia 8 sierpnia 2014w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 29/2014
Starosty Braniewskiego
z dnia 8 sierpnia 2014


w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 518/ zarządza się , co następuje

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  rolne niezabudowane, oznaczone  w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  • nr 158/1 o pow. 1,5844 ha, obręb Rusy,  gmina Braniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Braniewie urządzona jest księga wieczysta  EL1B/ 00035642/6,
  • nr 50/1 o pow.0,4737 ha, obręb Mikołajewo, gmina Braniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w  Braniewie urządzona jest księga wieczysta EL1B/00033950/4,
  • nr 226/7 o pow.0,1900 ha, obręb Bieńkowo, gmina Lelkowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Braniewie urządzona jest księga wieczysta  EL1B/00020354/2.

Szczegółowe warunki zbycia zostaną ustalone w protokole z przetargu.
                                                        
§ 2.
  1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wymienionych w  § 1, stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.  
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do pobrania:

1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Braniewskiego nr 29/2014 z dnia 08-08-2014r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mirosław Wolak (13 sierpnia 2014, 09:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1498