Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 9.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim za 2018 rok. 
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2019.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 254 (Elbląg) Elbląg Tropy – Tolkmicko – Braniewo oraz przywrócenia połączeń w ramach programu Kolej Plus.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji  na rzecz Powiatu Braniewskiego  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Braniewskiego.
13.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”.
14.Podjęcie uchwały RP. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.
15.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
16.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
17.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
18.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Technikum im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
19.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
20.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
21.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019 – 2021.  
22.Podjęcie uchwały RP. w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023. 
23.Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 
2019 roku.                                                                  
24.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
25.Sprawy bieżące.
26.Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Alicja Morawska (14 marca 2019)
Opublikował: Alicja Morawska (14 marca 2019, 11:56:14)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (18 marca 2019, 09:44:26)
Zmieniono: Zmieniono termin V sesji Rady Powiatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337