Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 10.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028. 
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2020.
7.Debata nad raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Braniewskiego za 2019 rok,
b)przedstawienie opinii RIO w Olsztynie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w 2019 roku,
c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w 2019 roku,
d)dyskusja,
e)głosowanie.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2019 roku:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
b)przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)dyskusja,
d)głosowanie.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Alicja Morawska (16 czerwca 2020)
Opublikował: Alicja Morawska (16 czerwca 2020, 07:47:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109