Ab - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Kod wydziału:

Ab

Nazwa usługi:

I - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

II - Udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Podstawa prawna:

 • art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr  243, poz. 1623 z późn. zm.)
 • art. 32, art. 33 ustawy Prawo  budowlane 
 • art. 37 ustawy Prawo budowlane - ważność decyzji 
 • art. 39 ustawy Prawo budowlane - w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych w strefie ochrony konserwatorskiej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

I - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę:

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 3. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
 • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • może spowodować niedopuszczalne:
  • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
 • objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 ustawy prawo budowlane.
Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

II - Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania powinien zawierać:
 • dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • dane identyfikacyjne inwestycji (dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenia, o których mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu
 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa:

 1. Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  • wysokość opłaty skarbowej określa część III ust. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)
  • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)
Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa

Czas realizacji usługi:

 1. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia (art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
 2. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
  • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

 • Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 • Od decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

 2. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 4. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych

 5. Uzupełnienie dokumentacji na podstawie wezwania / postanowieniaWytworzył: Agnieszka Wasilewska (26 września 2011)
Opublikował: Mirosław Wolak (27 września 2011, 14:34:04)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (24 stycznia 2017, 22:29:18)
Zmieniono: Zaktualizowano wykaz formularzy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3831

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij