Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanego RODO: 
informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Braniewski, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Braniewie, listownie na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail iod@powiat-braniewo.pl

Starostwo Powiatowe w Braniewie przetwarza dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach na podstawie przepisów RODO (Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2) oraz innych przepisów, z których wynikają zadania realizowane przez samorząd powiatowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Mają Państwo prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Miroslaw Wolak (24 maja 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (24 maja 2018, 16:49:15)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (11 września 2018, 15:41:52)
Zmieniono: Zaktualizowano dane kontaktowe inspektora ochrony danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 589