Zadania Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu


 
I. Zadania Wydziału w zakresie oświaty:
 
 1. Udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.

 2. Opracowywanie projektów aktów prawnych Rady i Zarządu oraz przygotowywanie materiałów na potrzeby tych organów w zakresie oświaty.

 3. Koordynowanie zadań związanych z wykonaniem uchwał Rady i Zarządu  z zakresu spraw należących do kompetencji Wydziału.

 4. Prowadzenie ewidencji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych.

 5. Zapewnienie warunków  działania  szkoły/placówki, w  tym  bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 6. Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich.

 7. Sprawowanie kontroli w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych  nad  jednostkami organizacyjnymi powiatu objętymi ustawą o systemie oświaty:
  - Liceum  Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
  - Zespołem Szkół Budowlanych w Braniewie
  - Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
  - Specjalnym Ośrodkiem  Szkolno -Wychowawczym w Braniewie
  - Poradnią  Psychologiczno - Pedagogiczną w Braniewie

 8. Ustalanie projektu  sieci publicznych szkół  ponadgimnazjalnych:
  - prowadzenie publicznych  szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, poradni psychologiczno– pedagogicznych,

  - łączenie szkół różnych typów w zespół, rozwiązanie zespołu szkół, likwidowanie szkół publicznych.

 9. Przygotowanie projektów zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

 10. Prowadzenie spraw dotyczących:
  - powoływanie komisji konkursowych oraz przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej,
  - powoływanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej,
  - opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora  szkoły – ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
  - powoływanie komisji konkursowych i przeprowadzanie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 11. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty.

 12. Współdziałanie w dziedzinie oświaty i wychowania ze związkami zawodowymi.

 13. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 14. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy przy wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia zawodowego.

 15. Analizowanie i weryfikowanie  danych ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – wychowawczych oraz sporządzanie zbiorczych  zestawień statystycznych.

 16. Przygotowywanie wstępnego planu projektu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i finansowania zadań szkolnych.

 17. Prowadzenie czynności związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych.

 18. Przygotowanie decyzji o odmowie  wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 19. Udzielania i rozliczania dotacji szkołom  niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

 20. Przyjmowanie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych.

 21. Kierowanie dzieci i nieletnich do placówek szkolnictwa specjalnego (SOSW, MOS, MOW).

 22. Określanie projektu zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 23. Określanie projektu zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

 24. Określanie projektu zasad udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom.

 25. Prowadzenie  spraw związanych z wnioskami o przyznanie odznaczeń/nagród dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

 26. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami/ nagrodami dla uczniów.

 27. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z systemem informacji oświatowej na szczeblu powiatu.

 28. Organizacja  giełdy szkół, konkursów.
 
 
 
II. Zadania Wydziału w zakresie kultury:  

 1. Opracowywanie projektów aktów prawnych Rady i Zarządu  oraz przygotowywanie materiałów na potrzeby tych organów w zakresie  kultury.
 2. Ewidencja  stowarzyszeń, instytucji kultury, fundacji.

 3. Tworzenie powiatowej  biblioteki publicznej lub przekazywanie zadań biblioteki powiatowej innym bibliotekom publicznym na podstawie zawieranych porozumień.

 4. Dofinansowywanie imprez kulturalnych, akcji, inicjatyw, stowarzyszeń i organizacji kulturalnych na terenie Powiatu Braniewskiego.

 5. Inspirowanie i aktywizowanie przedsięwzięć kulturalnych.

 6. Umieszczanie na zabytkowych nieruchomościach odpowiednich znaków lub nazw informujących o ich ochronie  prawnej.

 7. Prowadzenie czynności związanych z ewidencją organizacji pozarządowych (powadzenie bazy danych  o organizacjach pozarządowych).

 8. Przygotowanie i wdrażanie  programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 9. Prowadzenie spraw związanych  z realizacją zadań własnych powiatu zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym:
  - udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych i kontrola ich wykorzystania,
  - pomoc organizacjom w zakresie  rozliczania dotacji.

 10. Współpraca  ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, organizacjami  pozarządowymi.

 11. Przygotowanie wstępnego planu projektu  budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na kulturę  oraz na realizację zadań własnych powiatu zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym.

 12. Wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

 13. Organizowanie  szkoleń, konferencji.
 
 
III. Zadania Wydziału w zakresie sportu:
 
 1. Ewidencja klubów i stowarzyszeń sportowych (uczniowskich klubów sportowych).

 2. Dofinansowanie klubów sportowych.

 3. Nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej.

 4. Zlecanie zadań własnych powiatu do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej.

 5. Współpraca przy organizacji  imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów na terenie Powiatu Braniewskiego.

 6. Przygotowanie wstępnego planu projektu  budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków  na   sport  oraz na realizację zadań własnych powiatu zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym.

 7. Wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i  sportu.

 8. Przygotowanie  projektów aktów prawnych.
 
IV. Zadania Wydziału w zakresie  promocji:
 
 1. Przygotowywanie odpowiednich projektów  w sprawie herbu, flagi i innych emblematów i insygniów powiatu oraz wniosków do właściwego ministra do spraw administracji publicznej.

 2. Współpraca z mediami lokalnymi.

 3. Organizacja kontaktów międzynarodowych.

 4. Opracowywanie planów dotyczących strategii  rozwoju powiatu.

 5. Opracowywanie i rozpowszechnianie  materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie oraz zlecanie ich wykonania.

 6. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą.

 7. Współorganizowanie rocznicowych i cyklicznych imprez kulturalnych, świąt państwowych i kościelnych, konferencji, wystaw, spotkań.

 8. Przygotowywanie wstępnego planu projektu budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na promocję .

 9. Gromadzenie informacji o powiecie i prowadzenie kroniki powiatu.

 10. Przygotowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie  turystyki.


metryczka


Wytworzył: Helena Janczarek (7 lipca 2010)
Opublikował: Helena Janczarek (7 lipca 2010, 12:35:08)

Ostatnia zmiana: Monika Czubkowska-Bludzis (20 lutego 2017, 11:02:28)
Zmieniono: Zaktualizowano zadania Wydziału.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6717