Zadania Wieloosobowego Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia


1.W zakresie zarządzania kryzysowego:
 
 1. realizacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniem ich skutków;

 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:

  a) opracowanie i bieżąca aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
  b) realizacja zaleceń do Powiatowego Planu zarządzania Kryzysowego,
  c) opracowanie projektu zaleceń Starosty dla organów gmin do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  d) opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście gminnego planu zarządzania kryzysowego;

 3. realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;

 5. gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na terenie powiatu;

 6. obsługa administracyjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

 7. nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 8. współpraca z służbami, inspekcjami i strażami powiatowymi oraz samorządami w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

 9. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiskowy;

 10. opracowanie projektów decyzji, zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. W zakresie ochrony przed powodzią
:
 
 1. opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;

 2. inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie programów i przedsięwzięć związanych z ochroną Powiatu Braniewskiego przed powodzią;

 3. ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

 4. organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

3.    W zakresie bezpieczeństwa publicznego
:
 
 1. obsługa administracyjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

 2. podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu;

 3. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

 4. wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruch drogowym lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;

 5. wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdów z dróg powiatu i ich parkowanie na koszt właściciela pojazdu,

 6. opracowanie propozycji ustalających wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie;

 7. współpraca z służbami, inspekcjami i strażami powiatowymi oraz samorządami w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

4.    W zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych
:
 1. ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu do potrzeb ludności w celu zapewnienia dostępu świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy;

 2. współdziałanie z radą społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Braniewie;

 3. wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania;

 4. wyznaczenie jednostki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu;

 5. wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek na terenie powiatu lub części obejmujących więcej niż jedną gminę;

 6. sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu;

 7. prowadzeniem  Biura Rzeczy Znalezionych.

metryczka


Wytworzył: Władyslaw Kołakowski (8 lipca 2010)
Opublikował: Władysław Kołakowski (8 lipca 2010, 10:46:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5955