Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej Radziejewo - Lechowo wraz z przyłączami

Braniewo, dnia 14.08.2012 r.
znak sprawy: Ab.6740.123.2012

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 9.08.2012  (l.dz. 5395/2012) zostało wszczęte na wniosek inwestora:

Gmina Pieniężno
ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej Radziejewo – Lechowo wraz z przyłączami na terenie działek nr ewidencyjny: 25 w obrębie geodezyjnym Borowiec, nr 130, 129, 199, 196, 197, 170/1, 145, 236, 150, 151/1, 151/2, 152, 205, 153, 154/4, 154/1, 154/3, 155, 156/2, 156/1, 202/2, 106/3, 194, 102/3, 102/2, 207, 157/2, 157/1, 107/3, 3211 w obrębie geodezyjnym Radziejewo, nr 142, 256, 135, 143, 144/1, 144/2, 270, 203 w obrębie geodezyjnym Lechowo w jednostce ewidencyjnej gmina Pieniężno.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wszelkie uwagi i wnioski dotyczące powyższej sprawy można zgłaszać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ulicy Plac Piłsudskiego 2, pokój nr 308 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

P O U C Z E N I E 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. 
Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 
Ponadto zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.Otrzymują:
1. Inwestor – Gmina Pieniężno
2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
3. Starostwo Powiatowe w Braniewie – tablica ogłoszeń, BIP
4. Urząd Miejski w Pieniężnie – tablica ogłoszeń, BIP
5. a/a
 
sporządziła Agnieszka Wasilewska

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Wasilewska (14 sierpnia 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (14 sierpnia 2012, 13:53:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760