Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych do odbiornika oraz budowę urządzeń wodnych-droga wojewódzka nr 507


Braniewo, dnia 22.09.2017 r.
Śl.6341.37.2017
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 ustawy Prawo wodne o wszczęciu w dniu 22.09.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn w imieniu, którego występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Kozak reprezentujący Pracownie Projektowo –Konsultingową Dróg i Mostów „Dromos” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych do odbiornika urządzeniami kanalizacji deszczowej oraz na budowę urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno”, a mianowicie:
1a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych do odbiornika – kanału tranzytowego przy ul. Kolejowej w Braniewie urządzeniami kanalizacji deszczowej składającymi się z osadnika zawiesiny mineralnej i separatora substancji ropopochodnych na działkach nr 49/1 oraz 49/2 obręb 9 m. Braniewo.
Współrzędne geograficzne urządzeń:
s-BR.39 - osadnik zawiesiny mineralnej N54o 22' 49,8''; E19o 50' 22,7''
s-BR.40 - separator substancji ropopochodnych N54o 22' 49,7''; E19o 50' 22,7''
Powierzchnia całkowita F=0,28 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 88,0 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 1 397,0 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 3,8 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
1b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce nr 73 przy ul. Kolejowej obręb 9 m. Braniewo do przepustu na kanale tranzytowym. Wylot do przepustu powinien zostać wykonany fabrycznie przez producenta elementów przelotowych przepustu.
Współrzędne geograficzne wylotu: w-1 – wylot N54o 22' 49,6''; E19o 50' 22,7''
2a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika - cieku R-F na dz. nr 2/205 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina gm. Braniewo urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=0,59 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 55,8 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 1 460,9 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 4,0 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
2b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-Li3, zlokalizowanego na działce nr 2/205 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina, gm. Braniewo do cieku R-F.
Współrzędne geograficzne wylotu: p-Li3 – wylot N54o 20' 32,0''; E19o 58' 43,4''
3a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. nr 2/205 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina gm. Braniewo urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=0,79 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 105,5 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 2 266,0 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 6,2 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
3b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-Li4, zlokalizowanego na działce nr 2/205 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina, gm. Braniewo do cieku R-F. 
Współrzędne geograficzne wylotu: p-Li4 – wylot N54o 20' 32,1'' E19o 58' 43,4''
4a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. nr 20/5 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina gm. Braniewo urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=0,44 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 75,3 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 1 505,9 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 4,1 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
4b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-Li5, zlokalizowanego na działce nr 20/5 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina, gm. Braniewo do cieku R-F.
Współrzędne geograficzne wylotu: p-Li5 – wylot N54o 20' 37,9''; E19o 59' 0,0''
5a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. nr 20/5 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych. o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową.
Powierzchnia całkowita F=0,14 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 33,0 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 549,6 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 1,5 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
5b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-Li6, zlokalizowanego na działce nr 20/5 obręb Wola Lipowska w miejscowości Lipowina, gm. Braniewo do cieku R-F.
Współrzędne geograficzne wylotu: p-Li6 – wylot N54o 20' 38,6''; E19o 59' 0,4''
6a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. 5/17 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska urządzeniem kanalizacji deszczowej poprzez studzienkę wpustu deszczowego z osadnikiem.
Powierzchnia całkowita F=0,03 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 8,8 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 144,9 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 0,4 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
6b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-WL.2, zlokalizowanego na działce nr 5/17 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska, gm. Braniewo do cieku R-F. 
Współrzędne geograficzne wylotu: p-WL.2 – wylot N54o 20' 15,2''; E20o 0' 36,1''
7a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. nr 8/25 obręb Wola Lipowska  w miejscowości Wola Lipowska urządzeniem kanalizacji deszczowej poprzez studzienkę wpustu deszczowego z osadnikiem.
Powierzchnia całkowita F=0,08 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 19,2,8 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 381,0 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 1,0 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
7b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-WL.3, zlokalizowanego na działce nr 8/25 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska, gm. Braniewo do cieku R-F.
Współrzędne geograficzne wylotu: p-WL.3 – wylot N54o 20' 14,8''; E20o 0' 37,1''
8a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. nr 8/25 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska gm. Braniewo urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=0,39 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 41,6 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 1 007,4 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 2,8 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
8b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej p-WL.4, zlokalizowanego na działce nr 8/25 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska, gm. Braniewo do cieku R-F.
Współrzędne geograficzne wylotu: p-WL.4 – wylot N54o 20' 14,6''; E20o 0' 38,5''
9a.     Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – cieku R-F na dz. 253/1 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska gm. Braniewo urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchna całkowita F=2,57 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 190,2 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 5 490,0 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 15,0 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
9b.     Budowę urządzenia wodnego – wylotu poprzez studnię kanalizacji deszczowej
s-WL.14 na przepuście zlokalizowanym na działce nr 253/1 obręb Wola Lipowska w miejscowości Wola Lipowska, gm. Braniewo na dopływie do cieku R-F.
Współrzędne geograficzne wylotu: s-WL.14 – wylot N54o 20' 13,4''; E20o 0' 44,5''
10a.   Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – dopływu do rzeki Banówki na dz. nr 19/3 obręb Piotrowiec w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=0,42 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 57,3 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 1 213,6 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 3,3 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
10b.   Budowę urządzenia wodnego – wylotu poprzez studnię kanalizacji deszczowej
p-Pt.4A do przepustu na dopływie do rzeki Banówki na dz. nr 19/3 obręb Piotrowiec w miejscowości Piotrowiec, gm. Pieniężno.
Współrzędne geograficzne wylotu: p-Pt.4A – wylot N; E20o 5' 52,6''
11a.   Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – dopływu rzeki Banówki na dz. nr 19/3 obręb Piotrowiec w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=1,44 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 246,6 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 3 862,3 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 10,6 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
11b.   Budowę urządzenia wodnego – wylotu obrukowanego kanalizacji deszczowej
o-Pt.1, zlokalizowanego na działce nr 19/3 obręb Piotrowiec w miejscowości Piotrowiec, gm. Pieniężno do dopływu rzeki Banówki. 
Współrzędne geograficzne wylotu: o-Pt.1 – wylot N54o 18' 10,4''; E20o 6' 3,2''
12a.   Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 507 do odbiornika – dopływu do rzeki Banówki na dz. nr 77 obręb Piotrowiec w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno urządzeniami kanalizacji deszczowej, składającej się ze studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.
Powierzchnia całkowita F=1,11 ha:
-    przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 115,6 m3/h,
-    przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 2 696,7 m3/rok,
-    przepływ dobowy średni Qśrd= 7,4 m3/d,
przy nieprzekraczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej – 100 mg/l, substancji ropopochodnych – 15 mg/l.
12b.   Budowę urządzenia wodnego – wylotu poprzez studnię kanalizacji deszczowej
s-Pt.20 na przepuście zlokalizowanym na dopływie do rzeki Banówki na działce nr 77 obręb Piotrowiec w miejscowości Piotrowiec, gm. Pieniężno.
Współrzędne geograficzne wylotu: s-Pt.20 – wylot N54o 18' 7,4''; E20o 6' 10,7''
 
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 pok. nr 410 ( tel. 055 644 02 26).
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Pracownia Projektowo –Konsultingowa Dróg i Mostów „Dromos” Sp. z o.o.,
 ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn - Krzysztof Kozak pełnomocnik,
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn.
3. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Rejonowy Oddział w Braniewie, ul. 9 Maja 38, 14-500 Braniewo,
4. Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Przemysłowa 18 A, 14-500 Braniewo,
5. Skarb Państwa, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
6. Starostwo Powiatowe w Braniewie-tablica ogłoszeń, BIP,
7. a/a.
 
Sporządziła: Inspektor Anna Krasuń

Wytworzył: Anna Krasuń (22 września 2017)
Opublikował: Anna Krasuń (22 września 2017, 13:00:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij