W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Wydział Organizacji i Nadzoru, dane kontaktowe i zadania

Wersja strony w formacie XML

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Organizacji i Nadzoru
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

tel. 55 644 02 00
faks: 55 644 02 05

mail:  or@powiat-braniewo.pl

Naczelnik Wydziału - Paweł Fedorczyk - 55 644 02 70 


Biuro Rady Powiatu Braniewskiego

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 08, faks: 55 644 02 05
e-mail:  rada@powiat-braniewo.pl lub zarzad@powiat-braniewo.pl
I piętro, pokój 215

Kadry
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 12, faks: 55 644 02 05
e-mail:  kadry@powiat-braniewo.pl
I piętro, pokój 202
 
Informatyk
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 52, faks: 55 644 02 05
e-mail:  informatyk@powiat-braniewo.pl
III piętro, pokój 401


Zadania Wydziału Organizacji i Nadzoru:

 1. W zakresie ogólnym dotyczącym zapewnienia właściwej organizacji pracy Starostwa:
  1) Prowadzenie rejestrów, w tym min. umów i porozumień, wyjazdów służbowych.
  2) Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz nadzór nad ich realizacją.
  3) Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
  4) Prowadzenie spraw związanych z używaniem służbowych telefonów komórkowych.
  5) Koordynowanie czynności kancelaryjnych oraz stały nadzór w tej dziedzinie.
  6) Prowadzenie sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu Powiatu.

 2. W zakresie kontroli i nadzoru:
  1) Koordynowanie systemu kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnym Zarządzeniu Starosty Braniewskiego. 
  2) Koordynowanie systemu kontroli wewnętrznych w Starostwie na zasadach określonych w odrębnym Zarządzeniu Starosty Braniewskiego.     
  3) Koordynowanie i nadzorowanie sporządzania projektów odpowiedzi na protokoły i wystąpienia pokontrolne do zewnętrznych organów kontroli oraz realizacja spraw związanych z tymi kontrolami.
  4) Przygotowanie rocznych planów kontroli.
  5) Pomoc Koordynatorowi Kontroli Zarządczej w zapewnieniu funkcjonowania obszarów kontroli zarządczej.

 3. W zakresie spraw organizacyjno – gospodarczych:
  1) Nadzór nad pracownikami obsługi Starostwa (z wyłączeniem stanowiska konserwatora)
  2) Gospodarowanie środkami transportu, w tym:
  a) utrzymywanie pojazdu - dokonywanie przeglądów technicznych codziennych, okresowych i rejestracyjnych, utrzymywanie czystości,
  b) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej,
  c) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem pojazdów oraz zdarzeniami drogowymi.
  3)   Wydawanie pracownikom materiałów biurowych oraz zakup i wydawanie środków utrzymania czystości.
  4)     Naliczanie ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej.
  5)  Publikowanie i aktualizowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Braniewie informacji, materiałów wytworzonych w Wydziale Organizacji i Nadzoru (w tym komunikaty, Zarządzenia, Oświadczenia majątkowe, ogłoszenia o naborze i inne).
  6) Koordynowanie udzielania odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie informacji publicznej złożonych zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej w tym zebranie informacji i przygotowanie odpowiedzi. Prowadzenie rejestru złożonych wniosków.

 4. W zakresie spraw BHP:
  1) Przeprowadzanie i organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
  2) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3) Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4) Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.
  5) Prowadzenie rejestrów i dokumentów dotyczących wypadków przy pracy. 
  6) Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia odpowiedniej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

 5. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:
  1) Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych oraz po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych.
  2) Przechowywanie, zabezpieczanie, udostępnianie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  3) Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów.
  4) Inicjowanie brakowania dokumentacji.
  5) Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.
  6) Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do Archiwum Państwowego.

 6. W zakresie obsługi organów Powiatu Braniewskiego oraz komisji Rady Powiatu:
  1) Przygotowywanie sesji i posiedzeń organów Powiatu Braniewskiego oraz posiedzeń komisji Rady Powiatu.
  2) Sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń organów Powiatu Braniewskiego, posiedzeń  komisji Rady Powiatu oraz wykonywanie innych czynności związanych z ich działalnością.
  3) Prowadzenie rejestru uchwał.
  4) Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu Powiatu.
  5) Przedkładanie uchwał organom nadzoru, przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji.
  6) Przyjmowanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych Radnych.
  7) Realizacja obowiązków ustawowych związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych. 
  8) Realizacja obowiązków ustawowych związanych transmisjami z sesji Rady Powiatu Braniewskiego.

 7. W zakresie obsługi kadrowej Starostwa:
  1) Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień.
  2) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych.
  3) Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy.
  4) Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  5) Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  6) Przyjmowanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
  7) Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
  8) Opracowywanie projektów zmian Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, a także prowadzenie zbiorów aktów normatywnych własnych (Zarządzenia Starosty). 
  9) Prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

 8. W zakresie obsługi informatycznej Starostwa:
  1) Koordynowanie działań z zakresu informatyki.
  2) Administrowanie systemami informatycznymi.
  3) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
  4) Planowanie zakupów informatycznych.
  5) Monitorowanie legalności używanego oprogramowania.
  6) Instruowanie pracowników w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.

 9. Przygotowywanie corocznego raportu o stanie powiatu obejmującego podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu Braniewskiego.

 10. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w odniesieniu do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez powiat.

 11. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami w których Powiat Braniewski posiada udziały.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane