W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych, dane kontaktowe i zadania

Wersja strony w formacie XML

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

Stanowisko ds. Obronnych i obrony cywilnej


II piętro, pokój 312,
tel. 55 644 02 56, fax: 55 644 02 54
e-mail: sprawy.obronne@powiat-braniewo.pl

Stanowisko ds. Ochrony zdrowia i spraw społecznych

II piętro, pokój 313,
tel. 55 644 02 55, fax: 55 644 02 54
e-mail: wso@powiat-braniewo.pl


Stanowisko ds. Bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego
II piętro, pokój 312,
tel. 55 644 02 55, fax: 55 644 02 54
tel. kom. 508 351 115
e-mail: wso@powiat-braniewo.pl


Informacje o wszelkich zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu braniewskiego należy zgłaszać:

 1. W dniach pracy starostwa [7:00-15:00] do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Braniewie,   

  tel. 55 644 02 00, fax. 55 644 02 05
  e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl
       lub do
      Stanowisko ds. Bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego

 2. Po godzinach pracy starostwa [15:00-7:00] oraz niedziele, święta i dni wolne ustawowo od pracy należy przekazywać na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
      tel. 55 620 55 00
      fax. 55 620 55 09
      tel. alarmowy 998
      e-mail: skkp.braniewo@skkw.olsztyn.pl

Wykaz spraw i sposób ich załatwiania


Zadania:


 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

  1. Realizowanie zadań związanych z monitorowaniem i reagowaniem na zdarzenia kryzysowe występujące na terenie Powiatu Braniewskiego.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
   a)    opracowanie i bieżąca aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
   b)   realizacja zaleceń do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
   c)    opracowanie projektu zaleceń Starosty dla organów Gmin do gminnych planu zarządzania kryzysowego,
   d)   opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego.
  3. Organizacja systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu Braniewskiego.
  4. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach, zdarzeniach kryzysowych i klęskach żywiołowych lub innych zagrożeniach.
  5. Przekazywanie komunikatów meteorologicznych, a także innych ostrzeżeń do Gmin, służb, inspekcji, straży oraz administracji zespolonej i niezespolonej.
  6. Obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego i udział w jego pracach.
  7. Współpraca z służbami, inspekcjami i strażami powiatowymi oraz samorządami w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
  8. Sporządzanie raportu dobowego, doraźnego lub sytuacyjnego o zdarzeniach kryzysowych i przekazywanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  9. Organizacja pełnienia dyżuru Starosty w razie wystąpienia zagrożeń lub zdarzeń noszących znamiona kryzysu oraz stanu klęski żywiołowej.
  10. Aktualizacja dokumentacji dyżuru Starosty utworzonego dla potrzeb reagowania w sytuacji kryzysowej.
  11. Opracowanie projektów decyzji, zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu zarządzania kryzysowego.
  12. Współdziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej.
  13. Gromadzenie utrzymywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego.
  14. Współpraca z organizacjami wojskowymi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska.
  15. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania kryzysowego.
  16. Koordynowanie akcji zwalczania klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
  17. Koordynowanie  realizacji zadań Służby Dyżurnej zapewniającej operatywne przekazywanie decyzji i informacji na wypadek zdarzeń kryzysowych.
  18. Koordynowanie funkcjonowania systemów łączności i komunikacji sieci zarządzania kryzysowego.
  19. Dostarczanie niezbędnych informacji o istotnych wydarzeniach z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dla Starosty i zespołu zarządzania kryzysowego.
  20. Współudział w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie reagowania na potencjalne zagrożenia.

 2. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:

  1. Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią.
  2. Udział w przeglądach wałów i urządzeń hydrotechnicznych organizowanych przez zarządców wód i obiektów.
  3. Opracowanie projektów zarządzeń Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
  4. Sporządzanie informacji o stanie technicznym urządzeń melioracji wodnych podstawowych spełniających funkcje ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu.
  5. Przygotowywanie informacji dla Starosty zakresu stanu ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Braniewskiego.
  6. Prowadzenie monitoringu hydrologiczno - meteorologicznego na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.
  7. Prowadzenie spraw związanych z usuwanie skutków powodzi.
  8. Sporządzanie wykazu obiektów przewidzianych do ochrony przez wojsko w czasie spływu wielkich wód powodziowych.
  9. Organizacja i prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

 3. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

  1. Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z jej prac.
  2. Podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa.
  3. Przygotowywanie projektów poleceń Starosty do wydania ich kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia zaistniałych zagrożeń, w stanie faktycznym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.
  4. Współdziałanie z inspekcjami strażami i inspekcjami oraz samorządami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym.
  5. Realizacja zadania Powiatu w zakresie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

   a)    wyznaczanie podmiotu do usuwania pojazdów z dróg powiatu i ich parkowanie na koszt właściciela pojazdu,
   b)   przygotowanie projektów uchwał w zakresie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie,
   c)    prowadzenie spraw związanych z usunięciem pojazdów z dróg.

  6. Realizacja zadań Powiatu w zakresie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:
   a)    wyznaczanie podmiotu do usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu,
   b)   przygotowanie projektów uchwał w zakresie ustalania wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających,
   c)    prowadzenie spraw związanych z usunięciem statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu.
  7. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego przy przemarszu pielgrzymek, procesji oraz innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych powiatu.

 4. W zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych:

  1. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu do potrzeb ludności w celu zapewnienia dostępu świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
  2. Wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.
  3. Wyznaczenia podmiotu do przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu.
  4. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.
  5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
   i humanitarne.
  6. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigi, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruch drogowym lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
  7. Obsługa Biura Rzeczy Znalezionych - przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
  8. Monitorowanie i analiza wskaźników zdrowotnych, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych promocji zdrowia.
  9. Prowadzenie nadzoru nad dostępnością świadczeń realizowanych przez apteki na terenie powiatu we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską.
  10. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  11. Prowadzenie spraw związanych ze wyznaczaniem lekarza właściwego do stwierdzenia zgonu w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
  12. Współpraca w zakresie polityki społecznej z jednostkami organizacyjnym działającymi w sferze pomocy społecznej.

 5. W zakresie obronności:

  1. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
  2. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
  3. Sporządzanie planów obronnych, w tym opracowuje, aktualizuje plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Braniewskiego.
  4. Opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji Planu Akcji Kurierskiej.
  5. Uzgadnianie planów akcji kurierskiej Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego.
  6. Organizowanie i przeprowadzenia akcji kurierskiej.
  7. Opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny.
  8. Organizowanie pełnienia stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  9. Prowadzenie dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych i rozwinięcia bazy szpitalnej na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  10. Nadzór i kontrola samorządów w zakresie realizacji zadań obronnych.
  11. Reklamowanie z urzędu i na wniosek żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.
  12. Tworzenie bazy danych w zakresie HNS i CIMIC dla potrzeb wojsk sojuszniczych, sił zbrojnych, które stacjonują na terytorium powiatu lub przemieszczają się tranzytem.
  13. Realizowanie zadań wynikających z wypełniania funkcji państwa gospodarzy (HNS) w ramach współdziałania struktur obronnych NATO.
  14. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
  15. Organizacja i przygotowanie systemu kierowania Starosty na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  16. Planowanie przygotowań obronnych, ochrony zdrowia i gotowości działań w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny.
  17. Organizowanie szkoleń merytorycznych pracowników samorządów w zakresie spraw obronnych.
  18. Współdziałanie w wyznaczaniu miejsc do likwidacji niewybuchów i niewypałów.
  19. Zbieranie danych i sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw obronnych na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  20. Opracowywanie zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu spraw obronnych wg potrzeb.
  21. Opracowywanie stosownych sprawozdań i informacji merytorycznych.
  22. Analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych.
  23. Bieżące prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw obronnych.

 6. W zakresie obrony cywilnej:

  1. Sporządzanie planów obrony cywilnej w tym opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu.
  2. Uzgadnianie planów obrony cywilnej Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego.
  3. Opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Ochrony Zabytków.
  4. Uzgadnianie planów ochrony zabytków Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego.
  5. Zbieranie danych i sporządzanie sprawozdań z zakresu obrony cywilnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  6. Prowadzenie dokumentacji i bazy danych budowli ochronnych i ujęć wody.
  7. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
  8. Prowadzenie ewidencji:

   a)    formacji obrony cywilnej jednostek organizacyjnych,
   b)   systemu wykrywania i alarmowania,
   c)    syren i systemów alarmowych,
   d)   urządzeń specjalnych do usuwania skażeń chemicznych,
   e)    środków chemicznych do likwidacji skażeń, 
   f)    zespołów prądotwórczych.

  9. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie planu działania i dokumentacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.
  10. Organizowanie treningów, ćwiczeń i szkoleń w zakresie System Wykrywania i Alarmowania oraz udział w powiatowych i wojewódzkich treningach.
  11. Współudział w organizacji i przeprowadzeniu powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej.
  12. Sporządzanie zbiorczych inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
  13. Zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
  14. Współudział w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
  15. Nadzór i kontrola samorządów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
  16. Opracowanie zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej wg potrzeb.
  17. Planowanie rocznych zamierzeń i opracowywanie wytycznych dla Gmin w zakresie spraw obrony cywilnej.
  18. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
  19. Analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej.
  20. Bieżące prowadzenie dokumentacji w zakresie obrony cywilnej.

 7. W zakresie informacji niejawnych:

  1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
  2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
  3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
  4. Opracowanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Starosty planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie.
  5. prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych.
  6. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
  7. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania oświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
  8. Nadzór i organizacja pracy kancelarii zwanej dalej „Kancelarią niejawną”, w której są przetwarzane materiały niejawne o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” komórek organizacyjnych.
  9. Prowadzenie kancelarii niejawnej.
  10. Prowadzenie stosownych rejestrów.
  11. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa.
  12. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane