Uchwała Nr XXV/205/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 czerwca 2021 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski.
2. Regulamin określający warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/89/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 Załączniki: