Uchwała nr 22/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 3 stycznia 2019w sprawie upoważnienia do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019 Na podstawie §11 ust. 2 lit. c Uchwały Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 22/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 3 stycznia 2019


w sprawie upoważnienia do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019

Na podstawie §11 ust. 2 lit. c Uchwały Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Upoważnia się Panią Barbarę Dytkowską – Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Braniewie do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok 2019. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (9 stycznia 2019, 08:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108