W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Udzielenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Treść

Nazwa usługi:

Udzielenie pozwolenia na budowę / rozbiórkę

Podstawa prawna:

 • art. 30 b, art.32, art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo  budowlane 
 • art. 37 ustawy Prawo budowlane - ważność decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę
 • art. 39 ustawy Prawo budowlane - w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych w strefie ochrony konserwatorskiej
 • art.39.1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego 

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę – powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • dane identyfikacyjne inwestycji (nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami , których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów lub
 •  zgodnie z art.26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw , w okresie przejściowym tj.do 19 września 2021 r. inwestor może dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami dotychczasowymi czyli cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenia, o których mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu ( sprawdzenia projektu);
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 •  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej;
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię ;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • pozwolenia, uzgodnienia , opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 ;
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki lub jego kopię;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

W przypadku, gdy obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub jest wpisany do rejestru zabytków, stosuje się art. 39 ust. 2, który mówi, że:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / rozbiórkę:

 • wysokość opłaty skarbowej określa część III ust. 9 i 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2
Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pokój nr 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok. 213, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa.

Czas realizacji usługi:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
 • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane