W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Treść

Nazwa usługi:

Udzielenie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Podstawa prawna:

 • Art. 180 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 220, art. 221, art. 222, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami).

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z art. 184 ust. 2–4 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
   1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. informację o tytule prawnym do instalacji;
  4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  5. ocenę stanu technicznego instalacji;
  6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
   10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
  12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
  13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
  14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
  15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
  16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
  17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
   17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
   17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
   czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
  18. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
  19.  określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
  20. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);
  21. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
  22. aktualny stan jakości powietrza;
  23. określenie warunków meteorologicznych;
  24. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Informacje, o których mowa:

  1. w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
  2. w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska:

  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć następujące dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
  3. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
  4. oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
  5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  6. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wysokość opłat:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami) na podstawie załącznika cz. III, pkt 40 pobiera się opłatę skarbową za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 - 2011.00 zł;
w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł;
pozostałe - 506.00 zł.

Wpłata na konto Urzędu Miasta w Braniewie.

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pokój 213, ul. Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Braniewie, pokój 410, tel. 55 644 02 27, w godz. 7.00 - 15.00.

Czas realizacji usługi:

do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni (zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacje o trybie odwoławczym:

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14A, za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane