W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydział Organizacji, Nadzoru, Inwestycji i Bezpieczeństwa, dane kontaktowe i zadania

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Organizacji, Nadzoru, Inwestycji i Bezpieczeństwa
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

tel. 55 644 02 00
faks: 55 644 02 05

mail:  or@powiat-braniewo.pl

Naczelnik Wydziału - Marek Siejk - 55 644 02 42 

 

Biuro Rady Powiatu Braniewskiego

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 09, faks: 55 644 02 05
e-mail:  rada@powiat-braniewo.pl lub zarzad@powiat-braniewo.pl
I piętro, pokój 215

Kadry
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 12, faks: 55 644 02 05
e-mail:  kadry@powiat-braniewo.pl
I piętro, pokój 202
 
Informatyk
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 52, faks: 55 644 02 05
e-mail:  informatyk@powiat-braniewo.pl
III piętro, pokój 401

Inwestycje i zamówienia publiczne
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 22, faks: 55 644 02 05
e-mail:  inwestycje@powiat-braniewo.pl
III piętro, pokój 411

Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpowodziowa
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 54, 55 644 02 55, faks: 55 644 02 05
e-mail:  wso@powiat-braniewo.pl
III piętro, pokój 312, 313

Obronność i obrona cywilna
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 56, faks: 55 644 02 05
e-mail:  sprawy.obronne@powiat-braniewo.pl
III piętro, pokój 312 

 

Zadania Wydziału Organizacji i Nadzoru:

1. W zakresie ogólnym dotyczącym zapewnienia właściwej organizacji pracy Starostwa:

1) Prowadzenie rejestrów, w tym min. umów i porozumień, wyjazdów służbowych.
2) Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz nadzór nad ich realizacją.
3) Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
4) Prowadzenie spraw związanych z używaniem służbowych telefonów komórkowych.
5) Koordynowanie czynności kancelaryjnych oraz stały nadzór w tej dziedzinie.
6) Prowadzenie sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu Powiatu.

2. W zakresie kontroli i nadzoru:

1) Koordynowanie systemu kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnym Zarządzeniu Starosty Braniewskiego. 
2) Koordynowanie systemu kontroli wewnętrznych w Starostwie na zasadach określonych w odrębnym Zarządzeniu Starosty Braniewskiego. 
3) Koordynowanie i nadzorowanie sporządzania projektów odpowiedzi na protokoły i wystąpienia pokontrolne do zewnętrznych organów kontroli oraz realizacja spraw związanych z tymi kontrolami.
4) Przygotowanie rocznych planów kontroli.
5) Pomoc Koordynatorowi Kontroli Zarządczej w zapewnieniu funkcjonowania obszarów kontroli zarządczej.

3. W zakresie spraw organizacyjno-gospodarczych:

1) Nadzór nad pracownikami obsługi Starostwa.
2) Gospodarowanie środkami transportu, w tym:
a) utrzymywanie pojazdu - dokonywanie przeglądów technicznych codziennych, okresowych i rejestracyjnych, utrzymywanie czystości,
b) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej,
c) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem pojazdów oraz zdarzeniami drogowymi.
3)  Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia, nie podlegającego ewidencji ilościowej i wartościowej.
4) Naliczanie ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej.
5)  Publikowanie i aktualizowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Braniewie informacji, materiałów wytworzonych w Wydziale (w tym komunikaty, Zarządzenia, Oświadczenia majątkowe, ogłoszenia o naborze i inne).
6)  Koordynowanie udzielania odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie informacji publicznej złożonych zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej w tym zebranie informacji i przygotowanie odpowiedzi. Prowadzenie rejestru złożonych wniosków.

4. W zakresie obsługi organów Powiatu Braniewskiego oraz komisji Rady Powiatu:

1) Przygotowywanie sesji i posiedzeń organów Powiatu Braniewskiego oraz posiedzeń komisji Rady Powiatu.
2) Sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń organów Powiatu Braniewskiego, posiedzeń komisji Rady Powiatu oraz wykonywanie innych czynności związanych z ich działalnością.
3) Prowadzenie rejestru uchwał.
4) Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu Powiatu.
5) Przedkładanie uchwał organom nadzoru, przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji.
6) Przyjmowanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych Radnych.
6) Realizacja obowiązków ustawowych związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych. 
7) Realizacja obowiązków ustawowych związanych transmisjami z sesji Rady Powiatu Braniewskiego we współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

5. W zakresie obsługi kadrowej Starostwa:

1) Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień.
2) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych.
3) Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy.
4) Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
5) Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
6) Przyjmowanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
7) Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
8) Opracowywanie projektów zmian Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, a także prowadzenie zbiorów Zarządzeń Starosty. 
9) Prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

6. W zakresie obsługi informatycznej Starostwa:

1) Koordynowanie działań z zakresu informatyki.
2) Administrowanie systemami informatycznymi.
3) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
4) Planowanie i dokonywanie zakupów informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych dotyczących sprzętu informatycznego i infrastruktury informatycznej.
5) Monitorowanie legalności używanego oprogramowania.
6) Instruowanie pracowników w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.

7. W zakresie inwestycji realizowanych przez Starostwo na podstawie decyzji Starosty bądź Zarządu Powiatu:

1) Przygotowanie i uzgadnianie dokumentacji oraz realizacja inwestycji i remontów określonych w budżecie powiatu, w tym przygotowanie i zlecanie dokumentacji technicznej, kosztorysów finansowo – rzeczowych.
2) Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz realizowanych zamówień publicznych.
3) Przygotowanie przetargów, przygotowanie dokumentacji przetargowej.
4) Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów.
5) Sporządzanie umów na wykonawstwo i nadzór.
6) Przekazanie placu budowy wraz z kompletną dokumentacją.
7) Współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru, Wydziałem Architektoniczno – Budowlanym Starostwa przy realizacji inwestycji.
8) Zapewnienie nadzoru zlecanych robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
9) Kontrola realizacji umów.
10) Organizowanie przeglądów gwarancyjnych i w okresie rękojmi oraz egzekwowanie od wykonawców ewentualnych zobowiązań w tym zakresie.

8. W zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo na podstawie decyzji Starosty bądź Zarządu Powiatu:

1) Przygotowanie uchwał organów powiatu oraz zarządzeń Starosty.
2) Przygotowanie całości postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych według zasad, trybów i procedur określonych w przepisach wewnętrznych oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, sporządzanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzanie procedur przetargowych.
3) Udział w pracach komisji przetargowych.
4) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych przez Powiat Braniewski oraz Starostwo.
5) Kontrola prawidłowości wykonywania zamówień publicznych w ramach kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej. 
6) Udzielanie informacji, współpraca i wsparcie merytoryczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego oraz pracowników Starostwa, w zakresie zamówień publicznych.
7) Redagowanie, publikowanie, aktualizacja w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa zakładki ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo na podstawie decyzji Starosty bądź Zarządu Powiatu.
8) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru, rozliczenia finansowego i przekazania inwestycji do użytkowania.

9. W zakresie gospodarowania rzeczowym majątkiem ruchomym Starostwa:

1) Prowadzenie spraw związanych z:
a) zakupem ruchomych składników majątku, podlegającego ewidencji ilościowej i ilościowo – wartościowej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych dotyczących sprzętu i infrastruktury informatycznej,
b) oznakowaniem, prowadzeniem ewidencji oraz zapewnieniem konserwacji. 
2)  Prowadzenie ewidencji pozabilansowej majątku ruchomego.
3)  Analiza stanu mienia i jego zagospodarowanie.

10. W zakresie administrowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości, nie oddanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym:

1) Utrzymanie budynków, urządzeń i ich otoczenia w należytym stanie technicznym.
2) Prowadzenie dokumentacji budynków, w tym umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i ścieków oraz zapewnienie dostaw mediów i ich rozliczenie (w tym przetargi na dostawę mediów).
3) Zapewnienie terminowych przeglądów oraz usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości.
4) Planowanie rocznych potrzeb remontowych z opracowaniem wniosków budżetowych. 
5) Prowadzenie inwestycji i remontów oraz napraw konserwacyjnych.
6) Sporządzanie materiałów do okresowej analizy kosztów.
7) Zlecanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnych do prowadzenia inwestycji i remontów, zlecenie opracowania dokumentacji technicznej, sporządzanie umów na wykonawstwo i nadzór.
8) Planowanie i zakupy materiałów do remontów bieżących.

11. Prowadzenie i aktualizacja ubezpieczenia mienia powiatowego dla jednostek organizacyjnych, w tym wykonywanie czynności związanych z ubezpieczeniem majątkowym oraz komunikacyjnym.

12. Przygotowywanie corocznego raportu o stanie powiatu obejmującego podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu Braniewskiego.

13. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami w których Powiat Braniewski posiada udziały.

14. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) Realizowanie zadań związanych z monitorowaniem i reagowaniem na zdarzenia kryzysowe występujące na terenie Powiatu Braniewskiego.
2) Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
a) opracowanie i bieżąca aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
c) opracowanie projektu zaleceń Starosty dla organów Gmin do gminnych planu zarządzania kryzysowego,
d) opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego. 
3) Organizacja systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu Braniewskiego.
4) Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach, zdarzeniach kryzysowych i klęskach żywiołowych lub innych zagrożeniach.
5) Przekazywanie komunikatów meteorologicznych, a także innych ostrzeżeń do Gmin, służb, inspekcji, straży oraz administracji zespolonej i niezespolonej. 
6) Obsługa administracyjnobiurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego i udział w jego pracach.
7) Współpraca z służbami, inspekcjami i strażami powiatowymi oraz samorządami w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
8) Sporządzanie raportu dobowego, doraźnego lub sytuacyjnego o zdarzeniach kryzysowych i przekazywanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9) Organizacja pełnienia dyżuru Starosty w razie wystąpienia zagrożeń lub zdarzeń noszących znamiona kryzysu oraz stanu klęski żywiołowej.
10) Aktualizacja dokumentacji dyżuru Starosty utworzonego dla potrzeb reagowania w sytuacji kryzysowej.
11) Opracowanie projektów decyzji, zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu zarządzania kryzysowego.
12) Współdziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej.
13) Gromadzenie utrzymywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego.
14) Współpraca z organizacjami wojskowymi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska.
15) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania kryzysowego.
16) Koordynowanie akcji zwalczania klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
17) Koordynowanie realizacji zadań Służby Dyżurnej zapewniającej operatywne przekazywanie decyzji i informacji na wypadek zdarzeń kryzysowych.
18) Koordynowanie funkcjonowania systemów łączności i komunikacji sieci zarządzania kryzysowego.
19) Dostarczanie niezbędnych informacji o istotnych wydarzeniach z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dla Starosty i zespołu zarządzania kryzysowego.
20) Współudział w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie reagowania na potencjalne zagrożenia.

15. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:

1) Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią.
2) Udział w przeglądach wałów i urządzeń hydrotechnicznych organizowanych przez zarządców wód i obiektów.
3) Opracowanie projektów zarządzeń Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
4) Sporządzanie informacji o stanie technicznym urządzeń melioracji wodnych podstawowych spełniających funkcje ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu. 
5) Przygotowywanie informacji dla Starosty zakresu stanu ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Braniewskiego.
6) Prowadzenie monitoringu hydrologiczno - meteorologicznego na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.
7) Prowadzenie spraw związanych z usuwanie skutków powodzi.
8) Sporządzanie wykazu obiektów przewidzianych do ochrony przez wojsko w czasie spływu wielkich wód powodziowych.
9) Organizacja i prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

16. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

1) Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z jej prac. 
2) Podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa.
3) Przygotowywanie projektów poleceń Starosty do wydania ich kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia zaistniałych zagrożeń, w stanie faktycznym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.
4) Współdziałanie z inspekcjami strażami i inspekcjami oraz samorządami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym.
5) Realizacja zadania Powiatu w zakresie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:
a) wyznaczanie podmiotu do usuwania pojazdów z dróg powiatu i ich parkowanie na koszt właściciela pojazdu,
b) przygotowanie projektów uchwał w zakresie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie,
c) prowadzenie spraw związanych z usunięciem pojazdów z dróg.
6) Realizacja zadań Powiatu w zakresie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:
a) wyznaczanie podmiotu do usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu,
b) przygotowanie projektów uchwał w zakresie ustalania wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających,
c) prowadzenie spraw związanych z usunięciem statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu,
d) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego przy przemarszu pielgrzymek, procesji oraz innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych powiatu.

17. W zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych:

1) Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu do potrzeb ludności w celu zapewnienia dostępu świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
2) Wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania. 
3) Wyznaczenia podmiotu do przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu.
4) Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.
5) Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
6) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigi, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruch drogowym lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
7) Obsługa Biura Rzeczy Znalezionych - przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
8) Monitorowanie i analiza wskaźników zdrowotnych, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych promocji zdrowia.
9) Prowadzenie nadzoru nad dostępnością świadczeń realizowanych przez apteki na terenie powiatu we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską.
10) Prowadzenie spraw związanych z przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
11) Prowadzenie spraw związanych ze wyznaczaniem lekarza właściwego do stwierdzenia zgonu w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
12) Współpraca w zakresie polityki społecznej z jednostkami organizacyjnym działającymi w sferze pomocy społecznej.
13) Prowadzenie magazynu środków ochrony osobistej dla pracowników Starostwa oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu w przypadku stanów wyjątkowych (np. stan zagrożenia epidemicznego) i szczególnych potrzeb tych jednostek. Prowadzenie gospodarki magazynowej w tym zakresie.
14) Współpraca z właściwymi służbami i instytucjami oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w przypadku stanów wyjątkowych (np. stan zagrożenia epidemicznego). 

18. W zakresie obronności: 

1) Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2) Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
3) Sporządzanie planów obronnych, w tym opracowuje, aktualizuje plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Braniewskiego.
4) Opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji Planu Akcji Kurierskiej.
5) Uzgadnianie planów akcji kurierskiej Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego.
6) Organizowanie i przeprowadzenia akcji kurierskiej.
7) Opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny.
8) Organizowanie pełnienia stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
9) Prowadzenie dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych i rozwinięcia bazy szpitalnej na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
10) Nadzór i kontrola samorządów w zakresie realizacji zadań obronnych.
11) Reklamowanie z urzędu i na wniosek żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.
12) Tworzenie bazy danych w zakresie HNS i CIMIC dla potrzeb wojsk sojuszniczych, sił zbrojnych, które stacjonują na terytorium powiatu lub przemieszczają się tranzytem.
13) Realizowanie zadań wynikających z wypełniania funkcji państwa gospodarzy (HNS) w ramach współdziałania struktur obronnych NATO.
14) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
15) Organizacja i przygotowanie systemu kierowania Starosty na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
16) Planowanie przygotowań obronnych, ochrony zdrowia i gotowości działań w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny.
17) Organizowanie szkoleń merytorycznych pracowników samorządów w zakresie spraw obronnych.
18) Współdziałanie w wyznaczaniu miejsc do likwidacji niewybuchów i niewypałów.
19) Zbieranie danych i sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw obronnych na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Woje-wódzkiego w Olsztynie.
20) Opracowywanie zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu spraw obronnych wg potrzeb.
21) Opracowywanie stosownych sprawozdań i informacji merytorycznych.
22) Analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych.
23) Bieżące prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw obronnych.

19. W zakresie obrony cywilnej:

1) Sporządzanie planów obrony cywilnej w tym opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu.
2) Uzgadnianie planów obrony cywilnej Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego.
3) Opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Ochrony Zabytków.
4) Uzgadnianie planów ochrony zabytków Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego.
5) Zbieranie danych i sporządzanie sprawozdań z zakresu obrony cywilnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
6) Prowadzenie dokumentacji i bazy danych budowli ochronnych i ujęć wody.
7) Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
8) Prowadzenie ewidencji:
a) formacji obrony cywilnej jednostek organizacyjnych,
b) systemu wykrywania i alarmowania,
c) syren i systemów alarmowych,
d) urządzeń specjalnych do usuwania skażeń chemicznych,
e) środków chemicznych do likwidacji skażeń, 
f) zespołów prądotwórczych.
9) Prowadzenie i bieżące aktualizowanie planu działania i dokumentacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.
10) Organizowanie treningów, ćwiczeń i szkoleń w zakresie System Wykrywania i Alarmowania oraz udział w powiatowych i wojewódzkich treningach.
11) Współudział w organizacji i przeprowadzeniu powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej.
12) Sporządzanie zbiorczych inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
13) Zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
14) Współudział w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
15) Nadzór i kontrola samorządów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
16) Opracowanie zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej wg potrzeb.
17) Planowanie rocznych zamierzeń i opracowywanie wytycznych dla Gmin w zakresie spraw obrony cywilnej.
18) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
19) Analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej.
20) Bieżące prowadzenie dokumentacji w zakresie obrony cywilnej.


Powiadom znajomego