W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, dane kontaktowe i zadania

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

II piętro, pokój 310, 311

tel. 55 644 02 37, faks: 55 644 02 05

mail: oswiata@powiat-braniewo.pl,
mail: promocja@powiat-braniewo.pl

Oświata publiczna, kultura, sport - 55 644 02 38
Organizacje  pozarządowe, System Informacji Oświatowej, szkoły i placówki niepubliczne  - 55 644 02 40
Promocja powiatu, współpraca z mediami - 55 644 02 39, 55 644 02 43


Naczelnik Wydziału - Monika Czubkowska-Bludzis - 55 644 02 37 

Wykaz spraw oraz sposób ich załatwiania

Zadania Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu:

I. Zadania w zakresie oświaty:

 

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i przekształcaniem oraz łączeniem lub likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek oświatowych.
 2. Przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek publicznych w zakresie spraw organizacyjnych i  administracyjnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji szkół i placówek oraz aneksów do arkuszy.
 5. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
 6. Prowadzenie czynności związanych z zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz zespołów szkół w systemie RSPO.
 7. Organizowanie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z organizacją indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach, dla których Powiat Braniewski jest organem prowadzącym.
 9. Analizowanie poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie realizacji art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 10. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki lub jego odwołaniem.
 11. Prowadzenie spraw będących w zakresie kompetencji organu prowadzącego związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
 12. Opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły lub placówki stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 13. Opracowanie projektu zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski.
 14. Opracowanie projektu zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.
 15. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.
 16. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 17. Opracowanie projektu zasad związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom.
 18. Opracowywanie sprawozdań statystycznych związanych z działalnością szkół i placówek, w tym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny.
 19. Przyjmowanie skarg i wniosków związanych z pracą szkół i placówek.
 20. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji szkół i placówek oświatowych  niepublicznych.
 21. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.
 22. Prowadzenie spraw związanych z finasowaniem kształcenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, klas wielozawodowych.
 23. Współdziałanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w zakresie zadań określonych przepisach prawa oświatowego.
 24. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zaleceń wynikających z czynności nadzoru wydanych organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 25. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania.
 26. Współdziałanie w dziedzinie oświaty i wychowania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty.
 27. Przygotowywanie aktów prawnych dotyczących oświaty i organizacji pozarządowych.
 28. Przygotowywanie materiałów, opinii na posiedzenia Rady Powiatu Braniewskiego, Zarządu Powiatu Braniewskiego lub na inne cele.
 29. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o nagrody lub odznaczenia resortowe i państwowe w dziedzinie oświaty.
 30. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.
 31. Prowadzenie czynności w zakresie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, fundacji oraz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla których organem nadzoru jest Starosta Braniewski.
 32. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym.
 33. Sprawowanie nadzoru nad działalnością organizacji pozarządowych w zakresie kompetencji powiatu.
 34. Sprawowanie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w zakresie wykonywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 35. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

II. Zadania w zakresie kultury i sportu:

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury i sportu.
 2. Wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w Powiecie Braniewskim.
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 4. Organizowanie lub współorganizowanie konkursów, turniejów, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym.
 5. Organizowanie lub współorganizowanie rocznicowych i cyklicznych imprez kulturalnych, świąt państwowych i kościelnych, konferencji, wystaw, spotkań, szkoleń.
 6. Przygotowywanie aktów prawnych dotyczących kultury i sportu.
 7. Przygotowywanie materiałów, opinii na posiedzenia Rady Powiatu Braniewskiego, Zarządu Powiatu Braniewskiego lub na inne cele.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z Powiatową Radą Sportu.
 11. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego.
 12. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród sportowych dla zawodników.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o nagrody lub odznaczenia resortowe i państwowe w dziedzinie kultury, sportu i turystyki.
 14. Umieszczanie na zabytkowych nieruchomościach odpowiednich znaków lub nazw informujących o ich ochronie prawnej.
 15. Opracowanie projektu powiatowego programu opieki nad zabytkami.


III. Zadania w zakresie promocji powiatu

 

 1. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Braniewskiego.
 2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Powiatu Braniewskiego.
 3. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie Braniewskim oraz zlecanie ich wykonania.
 4. Organizowanie kontaktów międzynarodowych.
 5. Współpraca z mediami lokalnymi.
 6. Koordynowanie zadań związanych z redagowaniem, umieszczaniem oraz aktualizowaniem materiałów zamieszczanych w serwisie internetowym Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl, na fanpage Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz w Aplikacji Mobilnej.
 7. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego informacji dotyczących Wydziału.
 8. Realizacja obowiązków ustawowych związanych z transmisjami z sesji Rady Powiatu Braniewskiego we współpracy z Wydziałem Organizacji, Nadzoru, Inwestycji i Bezpieczeństwa. 

 

Powiadom znajomego