W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, dane kontaktowe i zadania

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

III piętro, pokój 408, 410

faks: 55 644 02 05

e-mail:  wos@powiat-braniewo.pl

Gospodarka wodna, geologia i górnictwa, rybactwo śródlądowe oraz rolnictwo - 55 644 02 26
Gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, ochrona powierzchni ziemi i atmosfery - 55 644 02 27

Naczelnik Wydziału - Kowalski Bogdan - 55 644 02 28


Wykaz spraw oraz sposób ich załatwiania


Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa:


 1. W zakresie ochrony środowiska:

  1. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
  2. Przygotowanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
  3. Przygotowanie pozwoleń zintegrowanych, dla których właściwym organem ochrony środowiska jest Starosta.
  4. Prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
  5. Udzielanie opinii Wojewodzie w związku z określeniem programu ochrony powietrza, który ma na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
  6. Udzielanie opinii Wojewodzie w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie.
  7. Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.
  8. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko.
  9. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
  10. Zobowiązywanie prowadzących instalację podmiotów korzystających ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
  11. Nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko.
  12. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością.
  13. Przygotowywanie projektów powiatowego programu ochrony środowiska.
  14. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.
  15. Przygotowywanie opinii dotyczących gminnych programów ochrony środowiska.
  16. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
  17. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania.
  18. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w sprawach dotyczących kontroli przedsiębiorstw, w tym wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

 2. W zakresie gospodarki leśnej:

  1. Prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  2. Przygotowanie oraz aktualizacja listy właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie ewidencji gruntów.
  3. Wydawanie zaświadczeń lub informacji na temat objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzację stanu lasu.
  4. Przygotowanie decyzji określających zadania gospodarcze dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  5. Przygotowanie decyzji zmieniających las na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.
  6. Zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  7. Przyznawanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z ochroną lub przebudową drzewostanów w przypadku, kiedy nie można ustalić sprawcy wyrządzonej szkody.
  8. Przyznawanie dotacji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesiania gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  9. Dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
  10. Cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
  11. Uznawanie lasu za las ochronny.
  12. Zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  13. Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu.
  14. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  15. Zawieranie porozumień z właściwymi terytorialnie Nadleśnictwami w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  16. Zawieranie porozumień z właściwymi terytorialnie Nadleśnictwami w sprawie wykonania ocen udatności upraw leśnych.
  17. Wypełnianie sprawozdań o lasach niepaństwowych.

 3. W zakresie rybactwa śródlądowego i rolnictwa:

  1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
  2. Wydawanie legitymacji Społecznego Strażnika Rybackiego.
  3. Prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
  4. Tworzenie i nadawanie statusu Społecznej Straży Rybackiej.
  5. Przygotowanie zezwoleń na przegrodzenie sieciami rybackimi, narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych.
  6. Przygotowanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlakach żeglugowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
  7. Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi jednostkami administracji w zakresie realizacji polityki rolnej Państwa.
  8. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.

 4. W zakresie gospodarki wodnej:

  1. Zatwierdzanie statutu spółki wodnej.
  2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
  3. Realizowanie innych zadań określonych ustawą Prawo wodne.

 5. W zakresie ochrony przyrody:

  1. Wydawanie zaświadczeń posiadaczom zwierząt o dokonanym wpisie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
  3. Wydawanie decyzji ustalających wysokość kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.
  4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów przez jednostki organizacyjne i osoby prawne.
  5. Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
  6. Popularyzowanie ochrony przyrody.

 6. W zakresie łowiectwa:

  1. Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich.
  2. Ustalanie czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie obwodów łowieckich kołom łowieckim
  3. Wyrażanie zgody na odstępstwa od zakazów chwytania i przetrzymywania zwierzyny.
  4. Udzielanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę i utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
  5. Nakazywanie wykonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
  6. Przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania.

 7. W zakresie gospodarki odpadami:

  1. Przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
  2. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności, w zakresie przetwarzania odpadów.
  3. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
  4. Nakładanie na wytwórcę odpadów obowiązku gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.

 8. W zakresie geologii i górnictwa:

  1. Udzielanie i wygaszanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopaliny pospolitej, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:
   • obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha;
   • wydobycie w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³;
   • działalność będzie prowadzona bez użycia środków strzałowych;
  2. Wyznaczanie obszaru i terenu górniczego dla złóż wymienionych w pkt.1.
  3. Ustalanie opłaty eksploatacyjnej.
  4. Przyjmowanie informacji o ilości wydobytej kopaliny i wysokości wniesionej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, a w przypadkach niedopełnienia obowiązku informowania przez przedsiębiorców, wydawanie decyzji o wielkości opłaty eksploatacyjnej wg własnych ustaleń.
  5. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.
  6. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracami (robotami) geologicznymi.
  7. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.
  8. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej.
  9. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
  10. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji z badań geologicznych.
  11. Ustalenie stanu faktycznego i przyczyny zagrożenia w razie grożącego niebezpieczeństwa lub zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym.
  12. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad ruchem zakładu górniczego, a także nad akcją zabezpieczająca i ratowniczą.
  13. Gromadzenie informacji geologicznych oraz udzielenie informacji dotyczących występowania złóż kopalin na działkach.
  14. Uzgadnianie projektów planu, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie właściwości organu administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Powiadom znajomego