W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, dane kontaktowe i zadania

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

II piętro, pokój 301, 302, 303

tel. 55 644 02 47, faks: 55 644 02 05

mail:  geodezja@powiat-braniewo.pl
         geodezja.wypisy@powiat-braniewo.pl

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - 55 644 02 44, 55 644 02 45
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i rekultywacja - 55 644 02 49
Udostępnianie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków - 55 644 02 50
Udostępnianie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków oraz archiwum zakładowego -
55 644 02 19

Gospodarka nieruchomościami - 55 644 02 51
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Halina Bakan - 55 644 02 47

Wykaz spraw i sposób ich załatwiania

 

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości:

 

 1. W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

  1. Przyjmowanie, potwierdzanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych.
  2. Określanie warunków technicznych dla zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
  3. Udostępnianie kopii materiałów zasobu do zgłoszonych prac i naliczanie opłat.
  4. Wydawanie licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.
  5. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
  6. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa i sporządzanie protokołów z weryfikacji.
  7. Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ewidencjonowanie tego zasobu.
  8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac, w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji.
  9. Wyłączanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów oraz klasyfikacja i kwalifikacja tych materiałów.
  10. Udostępnianie kopii materiałów zasobu i udzielanie informacji zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym.
  11. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków.
  12. Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności.
  13. Wprowadzanie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z: prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji architektoniczno – budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej, ewidencji publicznej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
  14. Wprowadzanie, zgłoszonych przez właścicieli gruntów i budynków, a w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przez inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, udokumentowanych zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
  15. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego.
  16. Występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
  17. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy aktualizacji operatu ewidencyjnego.
  18. Zawiadamianie stron oraz organów podatkowych o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków.
  19. Udostępnianie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków i naliczanie opłat.
  20. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
  21. Zapewnienie określonym podmiotom nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków bez prawa ich udostępniania osobom trzecim.
  22. Archiwizacja danych ewidencyjnych, które utraciły swoją aktualność.
  23. Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.
  24. Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kopii baz danych ewidencyjnych.
  25. Przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.
  26. Programowanie prac geodezyjnych i kartograficznych wynikających z prowadzenia ewidencji.
  27. Wszczynanie na wniosek właścicieli gruntów lub z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów.
  28. Zlecanie prac klasyfikacyjnych.
  29. Orzekanie o zatwierdzeniu ponownej klasyfikacji gruntów.
  30. Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej GESUT.
  31. Aktualizowanie danych zgromadzonych w bazie danych GESUT.
  32. Udostępnianie danych zawartych w bazie GESUT.
  33. Wydawanie decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach, położonych na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu podmiotu władającego siecią.
  34. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.
  35. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
  36. Zakładanie i prowadzenie dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach :1:500, 1:1000, 1: 2000, 1:5000.
  37. Tworzenie metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych, w zakresie prowadzonych baz.
  38. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

 2. W zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

  1. Przyjmowanie wniosków i dokumentów dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  2. Organizowanie narad koordynacyjnych i sporządzanie protokołów z narad.
  3. Sporządzanie odpowiednich adnotacji na dokumentacji projektowej. 
  4. Ustalanie opłat za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 3. W zakresie geodezyjnych osnów szczegółowych poziomych i wysokościowych:

  1. Opracowywanie warunków technicznych i udzielanie zamówień.
  2. Zatwierdzanie projektów osnów.
  3. Bieżące i końcowe kontrole techniczne oraz odbiory wykonywanych prac.

 4. W zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:

  1. Sprawdzanie stanu znaków i ich konserwowanie.
  2. Regulowanie przysługujących odszkodowań lub wynagrodzeń.
  3. Usuwanie pozostałości po zniszczonych znakach.
  4. Wnioskowanie o ustalenie i ukaranie sprawców zniszczonych znaków.

 5. W zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:

  1. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości obejmującej również nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste.
  2. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu, w tym również nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
  3. Zbywanie za zgodą wojewody nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz zbywanie nieruchomości z zasobu mienia powiatowego.
  4. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym oraz nieruchomości powiatu w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu.
  5. Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości.
  6. Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżaw i najmu nieruchomości.
  7. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu i dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku oraz nabycia własności przez zasiedzenie.
  8. Składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu oraz o wpis w księdze wieczystej.
  9. Sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa i przekazywanie ich wojewodzie.
  10. Orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu.
  11. Przygotowywanie opracowań geodezyjno – prawnych i przygotowywanie wycen nieruchomości.
  12. Zlecanie podziałów działek i innych prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.
  13. Organizowanie przetargów na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości.
  14. Prowadzenie spraw związanych z dozorem i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.
  15. Współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  16. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz określanie wysokości opłat z tytułu przekształcenia.
  17. Dokonywanie darowizny lub zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego.
  18. Przygotowywanie planów dochodów i wydatków z tytułu realizowanych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
  19. Sporządzanie okresowych inwentaryzacji nieruchomości.
  20. Sporządzanie wykazów należnych opłat rocznych, przypisów czynszów i innych należności wynikających z gospodarowania nieruchomościami.

 6. W zakresie wywłaszczania nieruchomości:

  1. Prowadzenie postępowań oraz orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także ustalanie  wysokości odszkodowania.
  2. Orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na cel określony w decyzji.
  3. Orzekanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania z tego tytułu.
  4. Orzekanie o czasowym zajęciu nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania z tego tytułu.

 7. W zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości:

  1. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
  2. Orzekanie o nadaniu na własność działki zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności (wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa w zamian za rentę) na rzecz właściciela budynków.
  3. Orzekanie o nadaniu na własność działki osobie, której przysługuje prawo dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa.
  4. Orzekanie o nadaniu własności działki i budynków osobom, którym przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z nich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa.
  5. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do wydania przez wojewodę decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości rolnych na rzecz gminy, na terenie których są położone.
  6. Realizacja przepisów ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
  7. Sporządzenie wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także nie stanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego określonych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
  8. Sporządzanie sprawozdań z realizacji obowiązków w zakresie ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych.
  9. Realizacja zadań związanych z reformą oraz ochroną i regulowaniem własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.
  10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców.
  11. Realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku państwa do kościołów.

 8. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

  1. Określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
  2. Gospodarowanie wierzchnią, próchniczą warstwą gleby.
  3. Zapobieganie degradacji gruntów.
  4. Prowadzenie okresowych badań skażenia gleb.
  5. Rekultywacja i zagospodarowywanie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
  6. Nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.
  7. Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonywania obowiązków określonych w ustawie.
  8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gruntów wyłączonych i zrekultywowanych.

 9. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, a w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw i procedur związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem.
  2. Prowadzenie procedur związanych z wyrażaniem zgody na zawarcie przez jednostkę organizacyjną umowy dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat.
  3. Prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami.
  4. Prowadzenie dokumentacji środków trwałych dotyczących nieruchomości.
  5. Bieżące utrzymanie i dozór nieruchomości.
  6. Sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości oraz sprawozdań z zarządu nieruchomościami.  

Powiadom znajomego