Uchwala Nr XX/152/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.
Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.poz.920) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2023, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załączniki: