Uchwała Nr 328/21
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 stycznia 2021 r. 


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości  niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, położonych w Pieniężnie przy ul. Szkolnej, działki nr 137/15, 137/16, 137/18, 137/19, 127/20, 137/21, 137/22, 137/23, 137/24 
i 137/25 wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogłasza się wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, położonej w Pieniężnie przy ul. Orneckiej, na którą składają się budynki po byłym Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie, oznaczone w ewidencji budynków jako: budynek nr 4 ( inertnat ) o pow. 1333m2, budynek nr 5 ( stołówka ) o pow. 323 m2, budynek nr 6 o pow. 91 m2 ( stołówka ), budynek nr 7 o pow. 5 m2( komórka garażowa) , budynek nr 8 o pow. 65 m2 (garaż), budynek nr 9 o pow. 65 m2 (garaż),  budynek nr 10 o pow. 68 m2 (garaż) o łącznej powierzchni użytkowej 1950 m2. oraz lokalu użytkowego o pow. 91,89m2, położonego w budynku nr 1,  na działce nr 137/9, tj. o łącznej powierzchni użytkowej 2041,89 m2,   wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy i najmu zostaną ustalone w umowach.

§ 2. Wykazy , o których  mowa w § 1 pkt 1 i 2  podlegają  ogłoszeniu  na okres 21 dni , tj.: w dniach od 27 stycznia  2021 r. Do  10 lutego 2021r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz umieszczenie na stronach internetowych Powiatu Braniewskiego: bip.powiat-braniewo.pl, www.powiat-braniewo.pl.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: