Uchwała Nr 331/21
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 3 lutego 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w Pieniężnie przy ul. Orneckiej, działki nr 137/28 i 137/29,  wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogłasza się wykaz nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do użyczenia, położonej w Braniewie przy Placu Józefa Piłsudskiego 2, stanowiącej garaż o powierzchni 36m2, wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe warunki użyczenia zostaną ustalone w umowach.

§ 2. Wykazy , o których  mowa w § 1 pkt 1 i 2  podlegają  ogłoszeniu  na okres 21 dni , tj.: w dniach od 3 lutego 2021 r. do 24 lutego 2021r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz umieszczenie na stronach internetowych Powiatu Braniewskiego: bip.powiat-braniewo.pl, www.powiat-braniewo.pl.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: