1. Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Przypadki wymagające decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji.

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok.213 w godz. 7:00 - 15:00, tel.55 644 02 02, fax: 55 644 02 05 lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub   postaci elektronicznej za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#

3. Podmiot składający wniosek
Wniosek składa inwestor.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku
Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

5. Zawartość wniosku 
W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
-inwestora (w tym danych do korespondencji)
-pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
prac przygotowawczych lub robót budowlanych uzasadniających wydanie wnioskowanej decyzji
-sąsiedniego budynku/lokalu/nieruchomości, którego (której) dotyczy wniosek (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
-podstawy prawnej robót budowlanych (np. informacji o decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu, na podstawie których roboty budowlane są prowadzone)
-uzasadnienia wniosku.


6. Załączniki do wniosku 
Do wniosku należy dołączyć:
-pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
-potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
-inne dokumenty np. potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku.

Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale ( w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

7. Termin na złożenie wniosku
Wniosek składa się przed terminem zamierzonego wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ
14 dni (art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego).

9. Opłaty przy wniosku
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Braniewo .

10.Informacje o trybie odwoławczym

Od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

12. Wzór wniosku w postaci elektronicznej

Wzór wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w postaci elektronicznej (ePB-14) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości można złożyć elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictw.gunb.gov.pl/

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do Starostwa Powiatowego w Braniewie wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: