Nazwa podmiotu publicznego: Starostwo Powiatowe w Braniewie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  1. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  2. Serwis zawiera pliki do pobrania w formacie .pdf, które są skanami dokumentów. Będziemy dokładali starań, by nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziami OCR. 


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-08

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Mirosław Wolak

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Dorota Jędrzejczyk

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: dostepnosc@powiat-braniewo.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 55 644 02 18

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności architektonicznej:

Budynek Starostwa Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2
telefon: + 48 55 644 02 00; fax: + 48 55 644 02 05

Na parkingu, który znajduje się za budynkiem Starostwa, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Główne wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych: jest podjazd dla wózków, drzwi otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób, poruszających się na wózkach, znajduję się na parterze.

Budynek za wyjątkiem parteru nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.  

Na parterze Budynku Starostwa znajduję się  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umożliwia umówienie się z klientem poza budynkiem Starostwa.

Na II piętrze Starostwa znajduje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.

Budynek Urzędu Miasta Braniewa w Braniewie, ul. Kościuszki  111

telefon :+ 48 55 644 02 97

W budynku, na wysokim parterze, ma siedzibę Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Braniewie. 

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia się z klientem poza budynkiem. 

Za budynkiem znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.Aplikacje mobilne:

Powiat Braniewski nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 Dodatkowe informacje: