a:50:{s:4:"name";s:111:"Ogłoszenie o naborze na na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowego w Braniewie";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2021-04-26";s:18:"responsibleContent";s:16:"Paweł Fedorczyk";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:9543:"

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Podinspektora w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

a) wykształcenie wyższe lub średnie i 3 lata stażu,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe

a) wiedza w obszarze rachunkowości, finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym w szczególności umiejętność stosowania przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, 

b) znajomość oraz umiejętność obsługi komputera , w tym pakietu Microsoft Office, Word, Excel, programu finansowo – księgowego oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

c) mile widziany staż pracy w finansach i rachunkowości,
d) umiejętność analizy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, dążenie do doskonalenia zawodowego, 

e) skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,

f) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) realizacja tytułów egzekucyjnych z wynagrodzeń oraz współpraca z organami egzekucyjnymi w tym zakresie,

3) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń wynikających z umów zleceń i umów o dzieło,

4) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

5) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach,

6) naliczanie i odprowadzanie składek ZUS,

7) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

8) naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON,

9) naliczanie i odprowadzania składek PPK,

10) wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla pracowników Starostwa,

11) przygotowywanie dokumentacji związanej z naliczaniem kapitału początkowego dla pracowników Starostwa,

12) współudział w sporządzanie sprawozdań z funduszu płac do GUS,

13) sporządzanie sprawozdań PFRON,

14) przygotowywanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych (PIT 11, PIT 8C, PIT R),

15) przeprowadzanie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

16) obsługa systemu bankowego – rejestrowanie zleceń oraz kontrola poprawności wprowadzonych danych, 

17) rozliczanie diet z tytułu sprawowania mandatu radnego, realizacja tytułów egzekucyjnych w zakresie diet oraz współpraca z organami egzekucyjnymi w tym zakresie,

18) przekazywanie danych i informacji do publicznej wiadomości w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej,

19) właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

20) wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w zakresie działania Wydziału. 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kwestionariusz osobowy,

d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

g) kopie świadectw pracy,

h) referencje,

i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,26 %. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Podinspektora w Wydziale Finansowym", w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 10 maja 2021 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 


[dodano 11 maja 2021 r.]

 

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęło 6 ofert. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 6 osób. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną następujących kandydatów:


- Jasiołek Roman zam. Braniewo,

- Piróg Ewelina Anna zam. Braniewo,

- Plażuk Bożena zam. Braniewo,

- Szkólnik Edyta zam. Braniewo,

- Ściborek Nina Beata zam. Braniewo,

- Zakrzewska Magdalena Elżbieta zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 19 maja 2021 roku o godz. 11.30 sala nr 116 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 11 maja 2021 roku


(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-5-11 10:51:09";s:8:"editDate";s:18:"2021-5-11 10:51:09";s:6:"editBy";s:4:"1016";s:10:"editorName";s:9:"Mirosław";s:13:"editorSurname";s:5:"Wolak";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:12:{s:6:"access";s:1:"1";s:8:"position";s:71:"Podinspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowego w Braniewie";s:9:"workplace";s:31:"Starostwo Powiatowe w Braniewie";s:8:"deadline";s:10:"2021-05-10";s:12:"deadlineTime";s:8:"15:00:00";s:5:"place";s:111:"Pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";s:7:"type_id";N;}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:17:"Powiat Braniewski";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:1:{i:0;i:927;}}}