Uchwała Nr 362/21
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 maja 2021 r. 

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 65 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, położonej w Pieniężnie przy ul. Orneckiej 1, wymienionej  w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe warunki najmu zostaną ustalone w umowie.

§ 2. Wykaz , o których  mowa w § 1 pkt 1  podlega  ogłoszeniu  na okres 21 dni , tj. w dniach od 13 maja 2021r. do 3 czerwca 2021r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz umieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego: bip.powiat-braniewo.pl a ponadto informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki:

Załącznik do Uchwały Nr 362/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 maja 2021 r.