Brak treści artykułu

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP.
Załącznik nr 4 i 4.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o podwykonawstwie
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1 PZP
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.