Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  • zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię ;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia , opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki lub jego kopię;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej;
  • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

 

W przypadku, gdy obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub jest wpisany do rejestru zabytków, stosuje się art. 39 ust. 2, który mówi, że:

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.