Nazwa Usługi:

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę

Podstawa prawna: 

 • art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Potrzebne dokumenty:

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć wypełniony formularz wniosku PB-3 oraz:

 • zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię ;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • pozwolenia, uzgodnienia , opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki lub jego kopię;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej;
 • decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków - w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłata  skarbowa: