Starostwo Powiatowe w Braniewie publikuje ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 61/1, obręb Łoźnik, gmina Pieniężno

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust.1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej
w miejscowości Łoźnik, gmina Pieniężno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 61/1, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej
tj. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV w Łoźniku, zgodnie z decyzją Burmistrza Pieniężna GK.6733.4.2021
z dnia 07.06.2021r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Z rejestru ewidencji gruntów wynika, że działka nr 61/1 stanowi własność Pani Marii Kucharewicz c. Piotra i Filomeny.
W księdze wieczystej nr EL1B/00005830/2 wpis w zakresie właściciela jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, w dziale trzecim KW widnieje ostrzeżenie o niezgodności wpisu. Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika ponadto, że Pani Maria Kucharewicz nie żyje, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 302,
tel. 55-6440247.
Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w okresie od 13.08.2021r. do 13.10.2021r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie i Urzędu Miejskiego
w Pieniężnie, na stronach internetowych Starostwa (www.powiat-braniewo.pl),(bip.powiat-braniewo.pl) oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).