Uchwała Nr XXVII/209/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz.305) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.poz.920 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/168/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na  lata 2021-2028, wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2021-2028 , przyjmuje brzmienie zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na   lata 2021-2023, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki: