Nazwa usługi:

Udzielenie pozwolenia na budowę / rozbiórkę

Podstawa prawna:

 • art. 32, art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr  243, poz. 1623 z późn. zm.)
 • art. 37 ustawy Prawo budowlane - ważność decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę
 • art. 39 ustawy Prawo budowlane - w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych w strefie ochrony konserwatorskiej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę – powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • dane identyfikacyjne inwestycji (nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenia, o których mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu
 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę obiektu objętego wnioskiem
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

W przypadku, gdy obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub jest wpisany do rejestru zabytków, stosuje się art. 39 ust. 2, który mówi, że:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / rozbiórkę:

 • wysokość opłaty skarbowej określa część III ust. 9 i 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)
 • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2
Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pokój nr 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok. 213, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa.

Czas realizacji usługi:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
 • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji