Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna:

    art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr  243, poz. 1623 z późn. zm.)
    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z   późn. zm.)

Potrzebne dokumenty:

 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne nowego inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 •  w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • nr pozwolenia, data wydania, znak sprawy
 •  dane identyfikacyjne inwestycji (nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)
 •  dane identyfikacyjne dotychczasowego inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)

      Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć:
 •  oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy nowego inwestora)
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji
 • oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (dotyczy inwestora, na rzecz którego nastąpi przeniesienie decyzji)
 •  do wglądu dziennik budowy, jeżeli od rozpoczęcia budowy minęły 3 lata
 •  dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z zapłaty opłaty skarbowej
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:

 •   wysokość opłaty skarbowej 90 zł zgodnie z częścią I pkt 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)
 •   nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo  Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33,  w godz. 7:30 – 15:30

  Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa


Czas realizacji usługi:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
 • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)


Informacje o trybie odwoławczym:

    Od decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji