W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości do spraw rewindykacji mienia oraz ewidencji gruntów i budynków nie został rozstrzygnięty.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

do spraw rewindykacji mienia oraz ewidencji gruntów i budynków


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie oraz co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku urzędniczym związanym z geodezją lub gospodarką nieruchomościami,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
 3. nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. skrupulatność, komunikatywność,
 2. znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
 3. mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku geodezja lub gospodarka przestrzenna, wykształcenie średnie geodezyjne, uprawnienia zawodowe geodezyjne, doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków, oraz znajomość oprogramowania EWMAPA i EWOPIS,
 4. znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o lasach, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rejestrowanie zgłoszeń zmian w ewidencji gruntów i budynków,
 2. aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy  danych rejestru cen i wartości nieruchomości  dla jednostki ewidencyjnej – Gminy Braniewo,
 3. wprowadzanie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z: prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji architektoniczno – budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej, ewidencji publicznej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. wprowadzanie, zgłoszonych przez właścicieli gruntów i budynków, a w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przez inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, udokumentowanych zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 5. przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego,
 6. występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy aktualizacji operatu ewidencyjnego,
 8. zawiadamianie stron oraz organów podatkowych o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 9. zawiadamianie sądu o zmianach w zakresie oznaczenia nieruchomości,
 10. archiwizacja danych ewidencyjnych, które utraciły swoją aktualność,
 11. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 12. realizacja zadań wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 13. podejmowanie decyzji o nadaniu na własność działki zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności (wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa w zamian za rentę) na rzecz właściciela budynków,
 14. podejmowanie decyzji o nadaniu na własność działki osobie, której przysługuje prawo dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa,
 15. podejmowanie decyzji o nadaniu własności działki i budynków osobom, którym przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z nich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa,
 16. przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do wydania przez wojewodę decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości rolnych na rzecz gminy, na terenie których są położone,
 17. realizacja zadań związanych z reformą oraz ochroną i regulowaniem własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych,
 18. realizacja zadań wynikających z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 19. realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku państwa do kościołów,

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 7. kopie świadectw pracy,
 8. referencje,
 9. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godz. tygodniowo).


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,22%. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 19 listopada 2020 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo.

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

01 grudnia 2020 r. dodano:

Ogłoszenie o wyniku wstępnej weryfikacji formalnej i terminie rozmowy kwalifikacyjnej - Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości


Załączniki

Powiadom znajomego